wyszukaj

zamknij

WPISZ NAZWĘ JEZIORA KTÓREGO SZUKASZ

23 lipca 2021

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ws. Hańczy 

W dniu 22.07.2021 otrzymaliśmy pismo w sprawie Hańczy od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku. Poniżej treść pisma dla zainteresowanych.

 

"Mając na uwadze okres wakacyjny Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku prowadząc nadzór nad formami ochrony przyrody przypomina, iż Jezioro Hańcza jest rezerwatem przyrody ze względu na walory krajobrazowe.

 

Rezerwat przyrody „Jezioro Hańcza” został powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 maja 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. z 1964 r. Nr 48, poz. 244). Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie najgłębszego jeziora Polski o wybitnych walorach krajobrazowych. Przedmiotowy rezerwat przyrody posiada plan ochrony ustanowiony Rozporządzeniem Nr 16/03 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jezioro Hańcza" (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 76 poz. 1511). Ponadto w przedmiotowym rezerwacie przyrody wyznaczono obszar udostępniony społeczeństwu poprzez ustanowienie Zarządzenia Nr 56/2015 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc udostępnionych do eksploracji zbiorników wodnych oraz akwenów udostępnionych do pływania w rezerwacie przyrody „Jezioro Hańcza” (do wglądu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku pod adresem: http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-56-2015-regionalnegodyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-20-listopada-2015-r). Udostępnienie rezerwatu nie dotyczy całego obszaru Jeziora Hańcza, lecz jego fragmentu. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku zwraca się z prośbą o zapoznanie się i stosowanie się do obowiązujących zakazów na obszarze rezerwatu przyrody.

 

Tut. Organ prowadząc nadzór na formami ochrony przyrody jakimi są m.in. rezerwaty ochrony kieruje zachowaniem ich w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Zaznacza się, iż na przedmiotowym obszarze obowiązuje szereg zakazów w stosunku do rezerwatów przyrody wskazanych w art. 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021.0.1098 t.j.) m.in. umyślnego uszkadzania roślin, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania i żeglowania, z wyjątkiem akwenów lub szlaków wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska czy eksploracji zbiorników wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Zaznacza się, iż wszelkie działania w stosunku do obszarów wchodzących w obszar rezerwatu przyrody Jezioro Hańcza, niezgodne z literą prawa są zabronione i będą zgłaszane bezpośrednio do organów ścigania."

 

 

SZKOLENIA

GDZIE NURKOWAĆ?

SKLEP NURKOWY

Zobacz również:

POWRÓT DO LISTY WYDARZEŃ

nurkowanie w Polsce - Zanurzsie.pl